Członkostwo

Rodzaje członkostwa:

 • Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która ukończyła szkolenie II stopnia z zakresu terapii biofeedback lub ukończyła szkolenie I stopnia i posiada minimum 2 lata praktyki.

 • Członkiem nadzwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu terapii biofeedback.
 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba pełnoletnia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia.


Procedura przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia:

 • pobranie deklaracji członkostwa

 • wypełnienie  deklaracji (wraz z uzyskanymi rekomendacjami 2 członków zwyczajnych) i przesłnie skanu (na adres deklaracje@pstitb.org.pl) wraz z skanem certyfikatu potwierdzającym ukończone szkolenia z zakresu biofeedback

 • deklaracje będą sukcesywnie rozpatrywane przez Zarząd

 • kandydat zostanie poinformowany o decyzji zarządu

 • uchwała o przyjęciu na członka Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem opłacenia przez członka składki w wysokości 100 zł na rok na nr konta Stowarzyszenia (tytułem: imię i nazwisko, opłata składki członkowskiej za rok) – opłacenie składki powinno nastąpić dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków


Dokumenty do pobrania:


(wyciąg ze statutu)

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków nadzwyczajnych,
  c) członków wspierających,
  d) członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie II stopnia z zakresu terapii biofeedback lub ukończyła szkolenie I stopnia i posiada minimum 2 lata praktyki.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu terapii biofeedback.
 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 6. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
 7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 8. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 9. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b-d.

§ 9

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek oraz rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia a ponadto:
  a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, dane dotyczące odbytego szkolenia;
  b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej
  informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  a) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  b) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
  d) wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 2 lata,
  b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

(…)

§ 22

(…)

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Skip to content