Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów i Trenerów Biofeedback – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, wskazanych w Statucie.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
7. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe, zakłady, filie i inne placówki. Oddziały terenowe i inne placówki, działają jako jednostki wewnętrzne Stowarzyszenie na podstawie Statutu i regulaminu ustalonego przez Zarząd.
8. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna poprzez wykonywanie zadań w
zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia;
2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3. działania na rzecz osób z grup defaworyzowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, równych praw kobiet i mężczyzn;
4. działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju oraz innych defaworyzowanych grup;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych;
8. promocji i organizacji wolontariatu;
9. działalności charytatywnej.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu terapii biofeedback;
b) opiniowanie, inicjowanie i monitorowanie standardów postępowania w terapii biofeedback; promowanie wysokich standardów zawodowych oraz etycznych podczas uprawiania terapii biofeedback;
c) wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej;
d) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
e) działanie na rzecz rozwijania metod, form i standardów badań oraz praktyki z zakresu terapii biofeedback;
f) działanie na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji i wymiany osób związanych zawodowo lub naukowo z terapią biofeedback i dziedzinami pokrewnymi;
g) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
h) organizowanie szkoleń, sesji naukowych, konferencji i wykładów;
i) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
j) wspieranie inicjatyw rozwoju osobistego prowadzących do poprawy komfortu i jakości życia na gruncie prywatnym, zawodowym, emocjonalnym;
k) realizację projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych oraz społecznych.
2. Wymienione sposoby realizacji celów mają charakter niedochodowy.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków nadzwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie II stopnia z zakresu terapii biofeedback lub ukończyła szkolenie I stopnia i posiada minimum 2 lata praktyki.
2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie I stopnia z zakresu terapii biofeedback.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
6. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
8. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
9. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b-d.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek oraz rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, dane dotyczące odbytego szkolenia;
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej
informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
b) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 2 lata,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

Członkowie nadzwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 13

1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
d) W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 15

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 17

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór prezesa i członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,
o) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany
Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 18

1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków.
2. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd powołuje ze swego grona Wiceprezesa.
4. Wybór prezesa i wiceprezesa pierwszej kadencji następuje podczas zebrania założycielskiego.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany Członek Zarządu.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
7. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
8. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 19

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6,
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników.
6. Zarząd może uchwalić regulamin, który będzie ustalać szczegółowe zasady działania Zarządu.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pierwszej kadencji Komisji Rewizyjnej następuje podczas zebrania założycielskiego.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania
f) reprezentowanie Stowarzyszenia przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Komisja Rewizyjna może uchwalić szczegółowe zasady działania w postaci regulaminu.
7. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 21

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku,
h) dochodów z ofiarności publicznej.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 1 miesiąc,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 23

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a)-d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 24

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa prezes lub wiceprezes.
2. W sprawach majątkowych o wartości przedmiotu ponad 10 tysięcy zł oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 26

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 15 nie stosuje się.

§ 27

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 15 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty uchwałą nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów i Trenerów Biofeedback w dniu 14 marca 2021 r. w Warszawie.

Skip to content